Pravidla a podmínky

1.Terminologie DEFINICE A TERMINOLOGIE.

DES
–komerční jméno společnosti S.C. Des Cazane SRL, rumunská právnická osoba, se sídlem v okrese Temešvár, ul. Martina Luthera br. 2, 2. patro, 300 058, kraj Timiš s číslem v rejstříku firem J35/301/2015, identifikační číslo organizace RO34082110.
Prodejce-DES.
Zákazník–fyzická osoba / právnická osoba nebo jakýkoliv právní subjekt, který si objednává online vnaší internetové prodejně nebo telefonicky.
Klient– fyzická osoba, která má nebo získá přístup kobsahu prostřednictvím jakékoliv komunikačního prostředku, jenž umožňuje EHR (elektronicky, telefonicky atd.) nebo na základě existující dohody.
Uživatel – každá osoba / právnická osoba, která je na internetových stránkách registrovaná i která po otevření účtu souhlasilo spodmínkami zčásti o zvláštních podmínkách a ustanoveních na internetových stránkách.
Přezdívka / pseudonym – přezdívka, pod kterou určitý uživatel / klienti / spotřebitel mohou vystupovat na internetové stránce. Informace spojené spřezdívkou na uživatelských / spotřebitelských / prodejních stránkách jako „uživatelské jméno“.
Uživatelský přístup– část internetové stránky, která obsahuje e-mail a heslo, jež umožňují kupcům objednávku a zahrnuje informace o klientovi / zákazníku a jeho historii na internetové stránce (objednávky, faktury, garance za zboží atd.).
Oblíbené– část uživatelského přístupu, který umožňuje zákazníkům / uživatelům vytvářet seznamy.
Seznamy – oblíbené na internetové stránce, kde zákazník / uživatel může přidat zboží, o které má zájem a které potom může přidat do svého nákupního košíku („můj košík“).
Záložky mohou být:
- Veřejné: každý klient / zákazník může vidět seznam jiného zákazníka / uživatele, kterou tento uveřejnil na sociálních sítích (facebook, twitter a google+) pokud otevře veřejný zákazníkův / uživatelský profil na stránce. Seznamy jsou veřejné a zákazník / uživatel je vkaždém okamžiku může nastavit tak, aby byly soukromé, prostřednictvím svého přístupu včásti „oblíbené“.
- Soukromé: tyto seznamy může zobrazit jen majitel uživatelského přístupu. Zákazník / uživatel je vkaždém okamžiku může nastavit tak, aby byly veřejné, prostřednictvím svého přístupu včásti „oblíbené“.
Internetová stránka–www.despotstills.eu
Objednávka– elektronický dokument, který představuje způsob komunikace mezi zákazníkem a prodejcem, jímž zákazník prostřednictvím internetové stránky dává prodejci na vědomí úmysl koupit zboží a služby inzerované na internetové stránce.
Zboží a služba – každý výrobek nebo služba uvedených vdokumentu – objednávce, které prodejce doručí zákazníkovi na základě smlouvy.
Akce– činnost, kdy je inzerováno určité množství zboží a / nebo služeb vomezeném množství a předem definovaném časovém období, které určuje prodejce.
Smlouva– smlouva na dálku, která se uzavírá mezi prodejcem a zákazníkem bez fyzického kontaktu prodejce a zákazníka.
  • všechny informace na internetových stránkách, které je možné zobrazit, prohlédnout si nebo je možné se knim dostat jiným elektronickým způsobem;
  • obsah každého mailu prodejce, jenž byl poslán zákazníkovi elektronickým způsobem a / nebo jiným dostupným komunikačním prostředkem;
  • všechny informace, které jsou oznámeny jakýmkoliv způsobem zaměstnancem prodejce / zaměstnancem zákazníka na základě kontaktních informací, které uvedl nebo neuvedl;
  • informace o zboží a / nebo službách a / nebo cenách prodejce v určitém období;
  • informace o zboží a / nebo službách a / nebo cenách třetí strany, sníž prodejce uzavřel partnerskou smlouvy na určité období;
  • údaje o prodejci nebo jeho jiné výhradní údaje.
Komentář– písemné hodnocení majitele nebo uživatele výrobku nebo služby, ocenění založené na jeho osobní zkušenosti a způsobilosti napsat kvalitní komentář, vněmž zhodnotí, jestli výrobek nebo služba odpovídá, nebo neodpovídá specifikacím výrobce.
Hodnocení
– způsob, jímž klient / uživatel / zákazník zhodnotí svou spokojenost svýrobkem. Hodnocení je prováděno vpodobě hvězdiček. Každý výrobek může být oceněn od jedné do pěti hvězdiček. Toto hodnocení vždy doprovází písemný komentář o výrobku nebo službě klienta / uživatele / zákazníka.
Komentář– jeho úkolem je kritické hodnocení ze strany uživatele nebo jeho další komentáře.
Otázky– jimiž se uživatel obrací na jiné uživatele / klienty / spotřebitele scílem získat informace o výrobcích nebo službách na stránkách.
Odpověď– písemná informace, která je zasílána uživateli / spotřebiteli / zákazníku, jenž zaslal otázku ke konkrétnímu výrobku na internetové stránce. Odpověď je vysvětlení, které nabízí vdiskusi klient / uživatel / zákazník jiným uživatelům / klientům / spotřebitelům.
Dokument–tyto Podmínky a ustanovení.
Bulletin – označuje periodické informace předávané výlučně elektronicky nebo elektronickou poštou (mail, SMS) o zboží nebo službách a / nebo nabídkách ze strany prodejce vurčitém období, bez povinností vyplývajících pro prodejce ve smyslu uvedených informací.
Uzavřený obchod – zpeněžení nebo platba částky za prodej výrobku a / nebo služby poskytnuté společností DES, a to prostřednictvím bankomatové karty schválené prodejcem bez ohledu na způsob dodání.
Specifikace– všechny specifikace a / nebo popis zboží a služeb tak, jak jsou uvedeny vpopisu.

2 SMLUVNÍ DOKUMENTACE

2.1. Vyplněním objednávky na internetové stránce zákazník souhlasí se způsobem komunikace (telefonicky nebo mailem), jejichž prostřednictvím prodejce realizuje své aktivity.
2.2. Zprávy obdržené od zákazníka poté, co byl informován, neznamenají koupi. Tyto zprávy jsou zasílány elektronicky (mailem) nebo telefonicky.
2.3. Zdůvodů předpokládaných zákonem si prodejce vyhrazuje právo na změnu množství zboží a / nebo služeb specifikovaných vobjednávce. Vpřípadě že prodejce změní množství zboží a / nebo služeb specifikovaných vobjednávce, musí zákazníka informovat mailem nebo telefonicky, které sdělil vprůběhu ověření objednávky (checkout) a musí vrátit zaplacenou částku.
2.4. Smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena poté, kdy zákazník dostal od prodejce mailem nebo SMS zprávou zprávu o odeslání objednávky.
2.5. Termín pro realizaci objednávek, které budou doručeny na adresu / místo pobytu zákazníka, ceny a rezervace zboží a / nebo služeb je 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne zaslání objednávky zákazníkem.
2.6. Základem smlouvy jsou dokumenty a informace, které prodejce zveřejnil na internetové stránce, knim se připojuje i záruka, kterou prodejce nebo jeho zasílatelé na koupené zboží poskytují
2 POSTUP PRODEJE ONLINE
3.1. Možnost objednávky je dovolena každému spotřebiteli / zákazníku.Z důvodů předpokládaných zákonem si společnost DES vyhrazuje právo omezit spotřebitele / zákazníka při objednávání a / nebo některém ze schválených způsobů platby, pokud došla kzávěru, že jednání nebo aktivit spotřebitele / zákazníka na internetové stránce mohou nějakým způsobem poškodit společnost DES. Vkaždém případě klient / zákazník se může obrátit na servis společnosti DES, aby získal informace o důvodech, které vedly kvýše uvedeným krokům.3.2. Komunikaci sprodejcem je možné realizovat přímým způsobem nebo prostřednictvím adresy uvedené včásti „kontakt“ na internetové stránce. Prodejce může pracovat se získanými informacemi, aniž by musel své kroky zdůvodňovat.
3.3. Vpřípadě nezvykle silného průtoku dat vinternetové síti má DES právo požadovat od spotřebitele / kupce, aby přepsal „captcha“ verifikační kódy pro ochranu informací na své internetové stránce.
3.4. Na internetové stránce společnosti DES může být uveřejněna informace o zboží a / nebo / službách a / nebo prezentacích, které uskutečňuje přímo ona nebo třetí osoba, skterou DES podepsal partnerskou smlouvu.
3.5. Všechny ceny za zboží a / nebo služby na internetové stránce jsou uvedeny Lei (RON) a do ceny je započteno i DPH.
3.6. Podle podmínek daných zákonem cena elektronického zboží prezentovaného na internetové stránce zahrnuje i ekologickou daň. Vpřípadě, že spotřebitel / zákazník bude požadovat podrobnosti o přesné částce dodatečné daně, může kontaktovat zákaznickou službu společnosti DES.
3.7. Během platby online, se prodejce nebude / nemůže považovat odpovědným za další dodatečné náklady zákazníka, včetně nákladů za konverzi valuty bez ohraničení vbance, která jsou platná vbance, jež vydala bankomatovou kartu tam, kde se hodnota valuty odlišuje od RON. Odpovědnost za tyto náklady leží výhradně na zákazníkovi.
 
PRÁVA intelektuálního a průmyslového vlastnictví

5.1. Obsah tak, jak je definován vúvodní části dokumentu, jež zahrnuje bez omezení logotypy, stylizované obchodní symboly, fotografie, dynamické fotografie, text a / nebo multimediální prezentaci na internetové stránce, jsou výlučným vlastnictvím společnosti DES. Vyhrazuje si všechna práva, která souvisí přímo či nepřímo svýše uvedeným (na základě povolení kpoužívání a / nebo uveřejnění).
5.2. Spotřebitel / zákazník nemá právo rozmnožovat, distribuovat, uveřejňovat, podstupovat, doplňovat a / nebo jiným způsobem měnit, využívat, představovat na webu obsah vjakémkoliv jiném kontextu mimo originálního, který je určen pro společnost DES, jakož i každý obsah mimo internetovou stránku, nebo odstraňovat symboly, které označují autorská práva společnosti DES, ani přemísťovat, prodávat a distribuovat materiál, který byl pořízen rozmnožením, opravou nebo prezentací obsahu, svýjimkou případů, kdy stím společnost DES písemně souhlasila.
5.3. Jakýkoliv obsah, kněmuž spotřebitel / zákazník získal a / nebo získal přístup, je předmětný dokument, pokud obsah nespadá pod konkrétní platnou smlouvu o využití.
5.4. Spotřebitel / zákazník může rozmnožovat, podstupovat a / nebo využívat obsah pouze pro osobní a nekomerční potřeby, a to pouze pokud toto není vrozporu sustanoveními dokumentů.
5.5. Vpřípadě, že společnost DES přidělí spotřebiteli / zákazníkovi tak, jak je popsáno ve zvláštní smlouvě o využití, právo na využití konkrétního obsahu, na nějž spotřebitel /zákazník má nebo získá právo podle této smlouvy, toto právo se vztahuje pouze na ten nebo ty obsahy ze smlouvy, a to vobdobí jejich existence na internetové stránce nebo na období, které je určeno smlouvou podle dohodnutých podmínek.
5.6. Žádný obsah, který klient získal nebo byl koupen prostřednictvím komunikace (elektronicky, telefonicky atd.) nebo byl získán nalogováním, návštěvou nebo prohlídkou stránky, nepředstavuje pro společnost DES a / nebo zaměstnaného pracovníka společnosti DES, který případně zprostředkoval předání obsahu, smluvní povinnost ke jmenovanému obsahu.
5.7. Je zakázáno jakékoliv použití kromě takového, které je povoleno výslovně tímto dokumentem nebo dodatečnou spotřebitelskou smlouvou, pokud tato byla uzavřena.
 
6 OBJEDNÁVKA
 
6.1. Spotřebitel / zákazník může nabídnout objednávku na internetové stránce přidáváním zboží a / nebo služeb, které si přeje uložit do košíku. Objednávka je ukončena platbou některého zvýslovně uvedených způsobů. Jakmile se vloží do vašeho nákupního košíku, zboží a / nebo služba je kdispozici pro prodej vmíře, vjaké to dovolují zásoby. Přidávání zboží / služby do nákupního košíku bez ukončení objednávky neznamená i uskutečnění objednávky, tedy neznamená automatickou rezervaci zboží / služeb.
6.2. Zákazník během ověřením objednávky („checkout“) souhlasí stím, že všechny poskytnuté údaje potřebné ke koupi jsou vdobě realizace objednávky přesné, úplné a pravdivé.
6.3. Ukončením objednávky zákazník souhlasí stím, že prodejce jej může kontaktovat jakýmkoliv způsobem, který je kdispozici / je odsouhlasen prodejcem ve všech případech, kdy je nutné kontaktovat zákazníka.
6.4. Prodejce může odstoupit od objednávky, kterou učinil zákazník poté, kdy to oznámil zákazníkovi, bez dalších povinností jedné nebo druhé strany, přičemž žádná ze stran nemá právo požadovat náhradu škody vnásledujících případech:
6.4.1. že online platební transakci nepřijala akreditivní banka zákazníka;6.5. Vpřípadě, že spotřebitel / zákazník požaduje vzákonném období odstoupení od smlouvy, musí vrátit i všechny předměty, které získal spolu svýrobkem. Vpřípadě, že objednávka byla zaplacena, prodejce vrátí částku vtermínu 14 (čtrnácti) sní od data, kdy zákazník informoval prodejce o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Částka bude vrácena následujícím způsobem:
6.5.1. pro platby kartou-> částka bude vrácena na účet, zněhož přišla platba;
6.5.2. pro objednávky, které zaplatila banka / hotovosti / iTransferem / bankovní kartou-> bankovním převodem;
6.5.3. pro objednávky, které byly zaplaceny kreditní kartou prostřednictvím internetového bankovnictví-> dohodou o zrušení / opětném zpracování požadavku.
6.6. Prodejce může odložit náhradu zaplacené částky do doby, než se vrátí prodané zboží nebo do doby, kdy obdrží důkaz, že zboží bylo zasláno, pokud sám nenabídne, že zboží převezme (převzetí vnejrychlejším termínu).
6.7. Vpřípadě, že prodejce nemůže odeslat zboží a / nebo službu, kterou si zákazník objednal, prodejce o této skutečnosti informuje spotřebitele / zákazníka a vrátí na zákazníkův účet částku za zboží a / nebo služby vtermínu 14 (čtrnácti) dní od data, kdy prodejce tuto skutečnost zjistil a data, kdy spotřebitel výslovně sdělil, že si přeje zrušit smlouvu.

7.Zboží/ služby, nA něž se nevztahuje právo odstoupení od smlouvy
 
7.1. Výjimky zpráva na odstoupení od smlouvy jsou následující:
7.1.1. dodání zboží a / nebo služeb, jejichž cena je závislá na proměny na finančním trhu, které prodejce nemůže ovlivnit nebo které mohou nastat během odstoupení;
7.1.2. dodání zboží podle specifikací zákazníka nebo jasně personalizovaného;
7.1.3. dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze;
7.1.4. dodání zboží originálním obalu, které není možné vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů a které zákazník rozbalil;
7.1.5. dodání zboží, které bylo zákazníkem použito nebo které bylo poškozeno vinou zákazníka.

8.Strategie soukromí
 
8.1. Všechny informace, které zákazník / prodejce / klient poskytl, jsou vlastnictvím prodejce.
8.2. Zákazník / klient neučiní žádná veřejná prohlášení, prezentace, prohlášení pro tisk ani jiným způsobem nezveřejní třetí straně informace o objednávce / smlouvě bez předchozího písemného souhlasu prodejce.
8.3. Předáním informací nebo materiálu prostřednictvím této internetové stránky bez podmínek poskytuje prodejci neohraničený přístup, právo kvyužití, rozmnožování, zveřejnění, změnám, poskytuje a podstupuje tento materiál nebo informace. Rovněž souhlasíte stím, že prodejce může bez překážek pro vlastní potřeby používat nápady, koncepty, technické znalosti nebo techniky, které posíláte prostřednictvím internetové stránky. Pro společnost DES nevyplývají žádné povinnosti vsouvislosti sdůvěrností zaslaných informací, pokud to jinak neurčuje zákon.
8.4. Zasláním informací do databáze společnosti DES klient / zákazník výslovně souhlasí vrámci daném zákonem, že jej mohou kontaktovat třetí osoby, partneři společnosti DES: poskytovatelé obchodních služeb, ostatní poskytovatelé služeb; státní agentury, státní nebo pojišťovací společnosti vpřípadě, že to umožňuje konkrétní zákon; další společnosti, snimiž společnost DES spolupracuje na společném programu vrámci konkurzů na zboží a / nebo služby atd.

9.INZERCE

9.1. Bulletiny společnosti DES jsou zasílány prostřednictvím specializovaných partnerů schválených společností DES. Ztoho vyplývá zachování důvěrnosti a bezpečnosti.
9.2. Otevřením účtu má klient možnost vyjádřit svůj souhlas kzasílání bulletinů. Souhlas klienta je možné učinit kdykoliv, a to tak, že bude kontaktovat společnost DES.
9.3. Klient nebo spotřebitel může kdykoliv vypovědět zasílání bulletinů prostřednictvím speciálního odkazu nebo jakéhokoliv telefonu uvedeného vbulletinu.
9.4. Vypovědění zasílání bulletinů znamená ukončení povolení, jež je dáno tímto dokumentem.

10. FAKTURACE – PLATBA
 
10.1. Obchodní ceny zveřejněné na internetové stránce www.despotstills.eu zahrnují DPH vsouladu se zákonem.
10.2. Cena, způsob platby a termín platby je uvedeny vkaždé objednávce. Prodejce zákazníkovi vystaví fakturu za dodané zboží a služby. Povinností zákazníka je poskytnout všechny potřebné informace vsouladu se zákonem. Platební podmínkyU objednávek, je zde možnost zálohových plateb nebo na dobírku.Platební metodyPlatba kreditní kartouPlatební kartou on-line osobní nebo firemní, v naprostém bezpečí. Přijímané platební karty jsou vydávány pod VISA (Classic a Electron) a MasterCard (včetně Maestro, pokud máte kód VV2 / CVC2). Online platba procesor: platforma nabízí ROMCARD. Nejsou žádné další poplatky za transakce.Chcete-li dokončení transakce, musí být potřebná data zapsána do Platforma autorizaci platební transakce. zpracování dat karet probíhá výhradně prostřednictvím platformy platby. Kotle DES nehledal žádné informace uložené na kartě.Podle proforma fakturaPo obdržení objednávky budete kontaktováni našimi operátory, kteří vystaví fakturu. Termíny definované v ceně zálohové faktury zaručit jim pouze během doby platnosti stejné.-by elektronickým bankovním převodem na náš účet proudu.Poukázka -by vkladu hotovosti v bance.-by Poštovní vklad hotovosti na každé poště v Rumunsku.-platba Pomocí on-line platební platformu PayPal.10.3. Prodejce zašle příslušné faktury, vnichž je uvedeno zboží a / nebo služby, jež prodaje společnost DES, mimo zboží a / nebo služby, které prodávají partneři společnosti DES, jakož o druhé platby spojené sobjednávkou velektronické podobě na účet nebo mail zákazníka, na mail, které zákazník uvedl na svém účtu, nebo vpapírové formě spolu sdodáním objednaného zboží.
10.4. Aby byla zajištěna patřičná komunikace spojená sfakturací, je povinností zákazníka aktualizovat existujícího účtu kdykoliv, kdy se některý zúdajů na jeho účtu, přihlašovacích údajích nebo v dokumentech změní, což se vztahuje na každou objednávku.
10.5. Tímto způsobem je uchovávána komunikace zákazníka, jež obsahuje evidenci faktur, které vydala společnost DES, jež je může kdykoliv a způsobem, jakým uzná za vhodné, uchovávat a archivovat.
10.6. Zasláním objednávky zákazník souhlasí stím, že bude přijímat faktury velektronické podobě, a to tak, že společnost DES je přidá na jeho účet nebo elektronickou poštou na adresu, která je uvedena na účtu.
10.7. Vpřípadě, že faktura nebude odeslána na účet do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, žádáme vás, abyste nás o tom informovali mailem na: info@despotstills.eu
10.8. Údaje o platbě kartou klienta / spotřebitele / zákazníka nebudou nadměrně využívány. Společnost DES ani centrum pro realizaci plateb, které je uvedeno na internetových stranách, je nebude uchovávat. Tento úkol přísluší instituci, které ověřuje transakce nebo jiná pověřená instituce, která uchovává údaje o identifikaci karet, o čemž bude klient / spotřebitel / zákazník informován před zadáním údajů.
10.9. Vněkterých případech, aby byla zabezpečena bezpečnost transakcí, bude od zákazníka požadováno, aby potvrdil platbu tak, že znovu potvrdí heslo ksvému účtu nebo využije otisky prstů na mobilních terminálech, pokud existuje tato možnost.
10.10. Zbezpečnostních důvodů se klientovi / spotřebiteli / zákazníkovi doporučuje, aby nebyl stále ke svému účtu přihlášen a aby se vyhnul možnostem automatického přihlazování na mobilních zařízeních. Není dovoleno zveřejnění přístupového hesla a je doporučeno používání bezpečných hesel (která např. obsahují osm znaků včetně velkého písmene, malého písmene, čísel a speciálních znaků).

11.Dodání zboží
 
11.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží spotřebiteli / kupujícímu.
11.2. Prodávající zajistí řádné balení zboží a zajistí předání dokumentů.
11.3. Prodávající dodá Zboží a služby pouze v zemích, které jsou členy Evropské unie. Dodávka je stanovena podle kategorie a velikosti produktu a země dodávky na základě standardních sazeb dopravců zobrazených na webu během procesu zadávání objednávky na web.
11.4. Způsob doručení: Pro velké balíky prostřednictvím přepravního systému paletovaného zboží a / nebo.
11.5. Dodací lhůty: max. 15 dní, kdy je výrobek k dispozici na skladě. Max. 30 dní, pokud produkt není k dispozici na skladě. Pro speciální objednávky po vzájemné dohodě s klientem.

12.Záruky

12.1. Veškeré zboží, které prodává společnost DES, svýjimkou opětovně zabaleného zboží podléhá zárukám vsouladu se zákonem a tvůrci obchodní politiky. Zboží je nové (s výjimkou opětovně zabaleného zboží) voriginálním obalu a pochází od výrobce.
12.2. U zboží, které prodává a dodává společnost DES, záruční list vydává přímo výrobce vpřípadě, že disponuje servisní sítí. Pokud se spolu se záručním listem nabízí služba „převezmi a vrať“, znamená to, že zboží se předává a doručuje bezplatně,
12.3. Uzboží, které společnost DES prodává a dodává prostřednictvím svých partnerů, kupec spolu sdodávkou zboží obdrží záruční list spodrobnostmi, které nabízí servisní středisko vzáruční lhůtě. Záruku na zboží, která je objednána prostřednictvím partnerů, vystavuje pověřený servis, který je uveden vzáručním listu.
12.4. Aby byla zajištěna patřičná komunikace spojená sezárukou, je povinností zákazníka aktualizovat existujícího účtu kdykoliv, kdy se některý zúdajů na jeho účtu, přihlašovacích údajích nebo v dokumentech změní, což se vztahuje na každou objednávku. Tímto způsobem komunikace nebo přihlášením na účet na internetové stránce www.despotstills.eu má zákazník přehled o záručních listech, které vydává společnost DES a může je kdykoliv a způsobem, jakým uzná za vhodné, uchovávat a archivovat. Vpřípadě, že tato informace k dispozici do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, žádáme vás, abyste nás o tom informovali mailem na: .info@despotstills.eu
12.5. Vpřípadě, že záruční list vystavili výrobci, zboží, které vykazuje nedostatky, je nutné doručit přímo vnejbližším servisním centru, které je uvedeno na záručním listu. Pověřený výrobce přebírá veškerou odpovědnost, aby reklamaci vyřešil.
12.6. Za opětovně zabalené zboží záruku přebírá společnost DES. Záruka může být platná pro období, které je odlišné od období za stejné zboží, které se opětovně zabalí. Záruční lhůta je uvedena vzáručním listu za každý zvlášť zabalený výrobek. Podmínky použití, nakládání a transportu opětovně zabaleného zboží odpovídají podmínkám pro výrobky, které platí pro originálně zabalené zboží a platí na ně stejné služby, pokud to u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

13.předání vlastnického práva
 
Vlastnické právo bude předáno spředáním zboží vmístě uvedeném na objednávce (to znamená – dodání – podpis o převzetí transportního dokumentu, který doručil kurýr, nebo podpis příjmové faktury pro dodávky, které realizují zaměstnanci prodejce).

14.Náhrada škody
 
Vytvořením a používáním účtu spotřebitel / uživatel / zákazník přebírá zodpovědnost za udržování ochrany účtu (uživatelského jména a hesla) i za přístup kúčtu vzákonných hranicích a je zodpovědný za aktivity, které tímto způsobem realizuje.Vytvořením účtu a / nebo používáním obsahu a / nebo vystavením objednávky klient / uživatel / zákazník bezpodmínečně souhlasí spodmínkami a ustanoveními poslední aktualizace internetových stránek, jako sdodatečnými změnami podmínek a ustanovení, ke kterým může dojít a které se oznámeny na internetové stránce.

15.Registrace komentářů, otázek a odpovědí

Uživatelé / klienti / spotřebitelé mohou zasílat komentáře, otázky a odpovědi včásti „uživatelské otázky a odpovědi“ a „komentáře“. Zaslané informace mohou být jak pozitivní, tak negativní a vztahují se na charakteristiky a používání výrobku nebo služby. Zasláním příslušného komentáře / otázky / odpovědi na internetovou stránku poskytují uživatelé / spotřebitelé / zákazníci prodejci výlučné, teritoriálně a neomezené právo, aby využil, opravil, přizpůsobil, vydal, přeložil a uveřejnil tento obsah.

16. Vyšší síla

16.1. Žádná smluvní strana nemá vůči svému protějšku povinnosti, pokud nesplní své smluvní závazky, ke kterým došlo vdobě (podle smlouvy vcelosti nebo částečně) vdůsledku působení vyšší síly. Vyšší sílu není možné předvídat, je mimo kontrolu smluvních stran a není možné se jí vyhnout.
16.2. Pokud působení vyšší síly trvá více než 15 (patnáct) dní, každá strana má právo informovat druhou stranu o zrušení smlouvy bez možnosti, aby jakákoliv strana požadovala náhradu škody.

17.Příslušný soud –jurisdikce

2. Zpracování osobních údajů S.C. DES Cazane S.R.L. je registrována Registru pro zpracování osobních údajů pod číslem 6025/2016.
16.7.2. změna těchto údajů na anonymní, jejichž zpracování není vsouladu se zákonem č. 677/2001 o ochraně jednotlivce ve smyslu zpracování osobních údajů a volného pohybu takových údajů;
16.7.3. oznámení třetí straně, jíž byly údaje zpřístupněny, svýjimkou případu, kde je to nemožné, nebo by bylo nutné podniknout neadekvátní úsilí ve vztahu kzákonu, který může být tímto překročen. Společnost DES může uživatele / klienty informovat prostřednictvím týdenního bulletinu o aktuálních nabídkách a může zasílat blahopřání, dárkové kupóny a jiné speciální zprávy. Společnost DES nepodporuje spam. Každý uživatel / spotřebitel výslovně poskytl svůj mail na internetové stránce des-cazane.ro a může si zvolit, jestli ji chce vymazat znaší databáze. Informace, kterou zasíláte, bude využita pro určené potřeby, tedy pro zpracování, podporu a hodnocení našich služeb a kvůli zamezení nedodržení bezpečnosti, zákona a smluvních podmínek. Společnost DES může poskytnout vaše osobní údaje i jiným partnerským společnostem, ale pouze vtom případě, že se zaváží kdůvěře, tedy že zaručí, je údaje bude uchovávat bezpečně a že ustanovení o poskytnutí osobních údajích podléhají zákonu, a to: poskytovatelé marketingových služeb, kurýrní služby, platební služby / bankovnictví, telemarketingové a jiné služby, jiné společnosti, snimiž můžeme spolupracovat na společných programech, jež se nabídnou, že budou obchodovat snašimi výrobky a službami, pojišťovny.
Důležité informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy na základě Urychlené směrnice č.6025/2016 o právech spotřebitele ve smlouvách sfirmami se změnou a dodatkem příslušných spisů (uveřejněno vÚředním věstníku, část I, č. 427, 11. 6. 2014).
Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení jakéhokoliv důvodu vtermínu 14 kalendářních dní.