Pogoji

1.TermínyDEFINÍCIE A TERMÍNY

 • DES– je to komerčný názov firmy S.C. Des Cazane SRL, rumunská právnická osoba, so sídlom v obci Temešvár, Ul. Martina Luthera č. 2, 2. poschodie, 300 058, župa Timiș s číslom v registri hospodárskych subjektov J35/301/2015, daňové identifikačné číslo RO34082110.

 • Predávajúci-DES.Kupujúci– fyzická osoba / právnická osoba alebo ktorákoľvek právnická inštitúcia, ktorá vykonáva objednávku on-line v našom internet obchode alebo telefonicky.

 • Zákazník– fyzická osoba / právnická osoba, ktorá má alebo ktorej sa povoľuje prístup k obsahu prostredníctvom ktoréhokoľvek komunikačného prostriedku, ktorý umožňuje EHR (elektronicky, telefonicky atď.) alebo na základe existujúcej dohody.

 • Používateľ– každá osoba / právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná na webovej stránke a ktorá po ukončenej registrácii konta súhlasila s podmienkami v časti o osobitných podmienkach a ustanoveniach na webovej stránke.

 • Prezývka/ pseudonym– prezývka, pod ktorou istý používateľ / zákazníci / spotrebitelia môžu pridať obsah na webovú stránku. Informácie týkajúce sa prezývky na používateľskej stránke / spotrebiteľskej / kupujúceho ako "používateľské meno".

 • Konto– časť webovej stránky, ktorá sa skladá z mailovej adresy a hesla umožňujúce kupujúcim prenos objednávky a obsahuje informácie o zákazníkovi / kupujúcemu a o histórii kupujúceho na stránke (objednávky, faktúry, záruky na tovar atď.).

 • Obľúbené položky– časť konta, ktorá umožňuje kupujúcim /používateľom vytvárať zoznamy.

 • Zoznam–obľúbené položky na webovej stránke, kde kupujúci / používateľ môže pridať tovar, ktorý považuje za žiaduci a ktorý potom môže dať do svojho nákupného košíka ("môj košík").

 • Zoznamy môžu byť:-Verejné:každý zákazník / kupujúci môže vidieť kupujúceho / používateľov zoznam, kam ho on poslal na spoločenské siete (facebook, twitter, google +) alebo ak sa prihlásite na verejné kupujúceho / používateľovo konto na stránke. Zoznamy sú verejné a kupujúci / používateľ ich v každej chvíli môže nastaviť tak, aby boli osobné priamo zo svojho konta v časti “obľúbené položky”.-

 • Súkromné: tieto zoznamy môže vidieť len majiteľ konta. Kupujúci / používateľ ich v každej chvíli môže nastaviť tak, aby boli verejné priamo zo svojho konta v časti “obľúbené položky”.

 • Webová stránka-www.despotstills.eu

 • Objednávka– elektronický dokument, ktorý predstavuje spôsob komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým kupujúci prostredníctvom webovej stránky prenáša predávajúcemu svoj úmysel kúpiť tovar a služby na webovej stránke.

 • Tovar a služby– každý výrobok alebo služba, vrátane dokumentov a služieb spomenutých v objednávke, ktoré predávajúci dodaný kupujúcemu ako dôsledok zmluvy.

 • Kampaň– akcia komerčne vystaviť určitý počet tovaru a / alebo služieb s obmedzenými zásobami a na vopred definovanú obmedzenú dobu, ktorú určuje predávajúci.

 • Zmluva–zmluva na diaľku, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.

 • Obsah

  • všetky informácie na webovej stránke, ktoré sa môžu navštíviť, pozrieť alebo ktorým sa iným spôsobom dá pristúpiť prostredníctvom elektronického vybavenia;

  • obsah každého e-mailu predávajúceho odoslaného kupujúcemu prostredníctvom elektronického a / alebo iného dostupného komunikačného prostriedku;

  • všetky informácie, ktoré boli oznámené akýmkoľvek spôsobom zo strany zamestnanca predávajúceho / zamestnanca kupujúceho na základe informácií o kontakte, ktoré on uviedol alebo neuviedol;

  • informácie o tovare a / alebo službách a / alebo tarifách predávajúceho počas určitého obdobia;

  • informácie o tovare a / alebo službách a / alebo tarifách tretej strany, s ktorou predávajúci má uzavreté zmluvy o partnerstve na určitú dobu;

  • údaje o predávajúcom alebo iné jeho privilegované údaje.


Komentár
– písané hodnotenie majiteľa alebo používateľa výrobku alebo služby, zhodnotenie založené na jeho osobnej skúsenosti a schopnosti podať kvalitný komentár a povedať, či výrobok alebo služba zodpovedá alebo nezodpovedá špecifikácii výrobcu.
Hodnotenie– spôsob vyjadrovania spokojnosti zákazníka / používateľa / kupujúceho ohľadom výrobku. Hodnota sa vyjadruje hviezdičkami. Každý výrobok môže byť ohodnotený od jednej až po päť hviezdičiek. Tento stupeň spokojnosti vždy bude prepojený (v súvislosti) s písaným zákazníkovým / používateľovým /kupujúceho komentárom o výrobku alebo službe.
Komentár– účel kritického hodnotenia alebo vnímania zo strany používateľa alebo iné komentáre.
Otázka– oslovenie ostatných používateľov / zákazníkov / spotrebiteľov, aby sa dostali informácie o výrobkoch alebo službách na stránke.
Odpoveď- písaná informácia, ktorá sa posiela používateľovi / spotrebiteľovi / kupujúcemu, ktorý položil otázku na určitej stránke výrobku na webovej stránke. Odpoveď je vysvetlenie, ktoré ponúka zákazník / používateľ / kupujúci inému používateľovi / zákazníkmi / spotrebiteľmi v diskusii.
Dokumenttieto Podmienky a ustanovenia.
Bulletin– označuje periodické informácie, výlučne elektronicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail, SMS) o tovare alebo službách a / alebo o propagáciách, ktoré vykonáva predávajúci počas určitej doby, bez záväzkov pre predávajúceho ohľadom obsahovaných informácií.
Uzavretý obchod– speňaženie alebo uhradenie sumy z predaja prostriedku a / alebo služby zo strany firmy "DES", kupujúceho použitie procesora platobných kariet povolených zo strany predávajúceho, bez ohľadu na spôsob dodávky.
Špecifikácie– všetky špecifikácie a / alebo opisy tovaru a služieb, ako boli uvedené v opise.

2. ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA

2.1. Objednávaním na webovej stránke kupujúci akceptuje spôsob komunikácie (telefonicky alebo e-mailom) prostredníctvom ktorého predávajúci vykonáva svoje pracovné aktivity.
2.2. Oznámenia prijaté od kupujúceho po informovaní nepredstavujú nákup. Toto oznámenie sa bude konať elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky.
2. 3. Zo zákonne opodstatnených dôvodov predávajúci si vyhrádza právo zmeniť množstvo tovaru a / alebo služieb z objednávky. Ak predávajúci zmení množstvo tovaru a / alebo služieb z objednávky, musí o tom oboznámiť kupujúceho mailom alebo telefonicky na číslo, ktoré predávajúcemu bolo dané k dispozícii pri kroku overenia objednávky (checkout) a musí vrátiť zaplatenú sumu.
2.4. Zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim až potom, ako kupujúci od predávajúceho mailom a /alebo SMS správou dostane oznámenie o vybavení objednávky.
2.5. Pre objednávky, ktoré sa budú dodávať na adresu / lokáciu kupujúcich, ceny a rezervácie tovaru a / alebo služieb platia 14 (štrnásť) kalendárnych dní od odovzdania objednávky zo strany kupujúceho.2.6. Dokumenty a informácie, ktoré predávajúci dal k dispozícii na webovej stránke budú základom zmluvy, popri tom, čo je zárukou, ktorú predávajúci alebo jeho dodávatelia dajú na kúpený tovar.

3. POLITIKA ON-LINE PREDAJA

3.1. Prístup vykonávaniu objednávky je povolený každému spotrebiteľovi / kupujúcemu.Zo zákonne opodstatnených dôvodov firma "DES" si vyhrádza právo obmedziť spotrebiteľa / kupujúceho vo vykonávaní objednávky a / alebo niektorého z akceptovaných spôsobov platby, ak na základe správania alebo aktivít spotrebiteľa / kupujúceho na webovej stránke považuje, že jeho konanie môže určitým spôsobom spôsobiť škodu firme "DES". V akomkoľvek prípade, zákazník / kupujúci sa môže obrátiť na používateľskú službu firmy "DES", aby dostal informácie o dôvodoch na vykonanie vyššie spomenutých krokov.
3.2.Komunikáciu s predávajúcim možno uskutočniť priamou interakciou s ním alebo na adresy spomenuté v časti "kontakt" na webovej stránke. Predávajúci má slobodu disponovať informáciami bez záväzkov to ospravedlniť.
3.3.V prípade nezvyčajne vysokej prevádzky, ktorá pochádza z internetovej siete, "DES" si vyhrádza právo požiadať spotrebiteľa / kupujúceho, aby ručne zadal "captcha" verifikačné kódy s cieľom zachrániť informácie z webovej stránky.
3.4.Webová stránka firmy "DES" môže zverejniť informácie o tovare a / alebo službách a / alebo propagáciách, ktoré koná ona alebo nejaká tretia osoba, s ktorou "DES" podpísal zmluvy o partnerstve.
3.5.Všetky ceny tovaru a / alebo služieb na webovej stránke sú uvedené v leu (RON) a ceny sú vrátane DPH.
3.6.Podľa podmienok zo zákona, cena elektronického tovaru zverejneného na webovej stránke zahrňuje zelený kolok. Ak spotrebiteľ / kupujúci požiada o podrobnosti týkajúce sa presnej sumy pridanej hodnoty, obráti sa na používateľskú službu firmy "DES".
3.7.Pri on-line platbe predávajúci sa nebude / nemôže považovať za zodpovedného za iné dodatočné náklady, ktoré sa objavia u kupujúceho, vrátane, bez limitov, poplatku za konverziu meny, používaných v banke, ktorá vydala platobnú kartu a kde sa mena vydávania líši od RON. Zodpovednosť za túto aktivitu znáša výlučne kupujúci.
3.8Všetky informácie používané na opis tovaru a / alebo služieb, ktoré sú dostupné na webovej stránke (statické obrazy, dynamické / multimediálne prezentácie / atď.) a výlučne používaných na propagáciu, nepredstavujú zmluvný záväzok pre predávajúceho.

4. POSTÚPENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB SUBDODÁVATEĽOM

Predávajúci môže postúpiť a / alebo angažovať tretiu osobu ako subdodávateľa pre služby týkajúce sa splnenia objednávky. Predávajúci vždy bude mať povinnosti voči kupujúcemu za všetky zmluvné záväzky.

PRÁVA INTELEKTUÁLNEHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1.Obsah, ako bol definovaný v úvodnej časti dokumentu, zahŕňa, bez obmedzenia, logotypy, štylizované obchodné symboly, obrazy, dynamické obrazy, text a / alebo multimediálny obsah na webovej stránke, i ony sú výlučne vlastníctvo firmy "DES". Ona si vyradzuje všetky práva, ktoré v súvislosti s tým dostala priamo alebo nepriamo (prostredníctvom povolenia na používanie a / alebo publikácií).
5.2. Spotrebiteľ / kupujúci nemá právo kopírovať, distribuovať, preposielať, upravovať a / alebo iným spôsobom meniť, používať, zobrazovať na linkoch obsah v ktoromkoľvek inom kontexte mimo originálneho, ktorý je určený pre firmu "DES", a každý obsah mimo webovej stránky, ani odstraňovať znaky, ktoré označujú autorské právo firmy "DES" na obsah a konať prevod, predaj distribúciu materiálov, ktoré nastali rozmnožovaním, úpravou alebo zobrazením obsahu, okrem ak firma "DES" výslovne nedala písomný súhlas.
5.3. Každý obsah, pre ktorý spotrebiteľ / kupujúci má a / alebo dostane prístup ktorýmkoľvek prostriedkom, je predmetný dokument, ak obsah nie je sprevádzaný konkrétnou platnou zmluvou o používaní.
5.4. Spotrebiteľ / kupujúci môže rozmnožovať, prenášať a / alebo používať obsah len pre osobné a nekomerčné účely a to len ak nie sú v rozpore s ustanoveniami dokumentu.
5.5. Ak firma "DES" udelí spotrebiteľovi / kupujúcemu, ako bolo opísané v osobitnej zmluve o používaní, právo na používanie určitého obsahu, na ktorý spotrebiteľ / kupujúci má alebo dostane právo podľa tejto zmluvy, to právo sa rozšíri len na tento alebo tieto obsahy zo zmluvy len počas existencie ich obsahu na webovej stránke alebo na dobu definovanú zmluvou, podľa stanovených podmienok.
5.6. Žiaden obsah, ktorý zákazník odovzdal alebo ktorý bol kúpený prostredníctvom komunikačných prostriedkov (elektronicky, telefonicky, atď.) alebo získaný prístupom, návštevou a / alebo prehľadavaním nepredstavuje zmluvný záväzok pre firmu "DES" a / alebo zamestnanca / úradníka firmy "DES", ktorý sprostredkoval prenos obsahu, ak k nemu prišlo, v súvislosti so spomenutým obsahom.
5.7. Zakázané je každé používanie obsahu okrem toho, ktoré bolo výslovne povolené týmto dokumentom alebo sprievodnou používateľskou zmluvou, ak tá existuje.

6. OBJEDNÁVKA

6.1.Spotrebiteľ/kupujúci môže zadať objednávky na webovej stránke pridávaním tovaru a / alebo služieb, ktoré chce do nákupného košíka. Uzavrie objednávku platbou jedným z výslovne určených spôsobov. Keď sa raz pridá do vášho nákupného košíka, tovar a / alebo služba je k dispozícii na nákup v množstve, v ktorom existuje v zásobách. Pridávanie tovaru / služieb do nákupného košíka, bez uzavretej objednávky, nepredstavuje zadanie objednávky a nespôsobí automatickú rezerváciu tovaru / služieb.
6.2.Kupujúci v kroku overenia objednávky ("checkout") udeľuje súhlas, že všetky údaje, dané v potrebnom procese nákupu sú správne, úplné a pravdivé v čase objednávky.
6.3.Uzavretím objednávky, kupujúci súhlasí s tým, že ho predávajúci môže kontaktovať ktorýmkoľvek prostriedkom, ktoré je k dispozícii / akceptované zo strany predávajúceho v každom prípade, v ktorom bude potrebné kontaktovať kupujúceho.
6.4.Predávajúci môže zrušiť objednávku, ktorú vykonal kupujúci potom ako o tom informoval kupujúceho, bez ďalších záväzkov jednej zo strán voči druhej strane alebo ani jedna strana nemusí uplatniť nárok na náhradu škody v nasledujúcich prípadoch:

6.4.1. ak on-line peňažnú transakciu neakceptuje kupujúceho akreditívna banka;

6.4.2. ak on-line peňažnú transakciu zruší centrum pre procesovanie platobných kariet schválený zo strany firmy "DES";

6.4.3. ak sú údaje, ktoré podal zákazník / kupujúci na webovej stránke, neúplné a / alebo nepravdivé;

6.5. Ak spotrebiteľ / kupujúci zažiada o odstúpenie od zmluvy v právnej lehote, musí vrátiť všetky dary, ktoré sprevádzali výrobok. Ak je objednávka zaplatená, kupujúci vráti sumu v lehote od 14 (štrnásť) dní od dátumu, keď kupujúci informoval predávajúceho o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy. Suma bude vrátená nasledujúcim spôsobom:
6.5.1. pre platby platobnou kartou->vráti sa suma na účet, z ktorého platba bola vykonaná;
6.5.2. pre objednávky, ktoré platí banka / v hotovosti / elektronickým transferom / kartový bankár ->bankový prevod;
6.5.3. pre objednávky, ktoré boli zaplatené kreditnou kartou OTP banky -> dohodou o zrušení / opakovanom prepočítaní sadzby.

6.6.Predávajúci môže odsunúť náhradu zaplatenej sumy po príjem predatého tovaru alebo po príjem potvrdenia o zaslaní tovaru, ak sa sám neponúkne prebrať tovar (zvolí najkratšiu lehotu).
6.7.Ak predávajúci nemôže dodať tovar a / alebo službu, ktorú objednal kupujúci, predávajúci informuje spotrebiteľa / kupujúceho o tejto skutočnosti a vráti na konto kupujúceho sumu rovnakú sume tovaru a/ alebo služby v lehote od 14 (štrnásť) dní od dátumu, keď predávajúci zoberie na vedomie túto skutočnosť a od dátumu, keď spotrebiteľ výslovne vyjadrí svoj úmysel zrušiť zmluvu.

7.TOVAR/SLUŽBY, PRE KTORÉ SA NERUČÍ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy sú nasledujúce:
7.1.1. dodávka tovaru a / alebo služieb, ktorých cena závisí od fluktuácií na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže kontrolovať a ktoré môžu nastúpiť počas odstúpenia;
7.1.2. dodávka tovaru podľa špecifikácií kupujúceho alebo jasne personalizovaných;
7.1.3. dodávka tovaru podliehajúceho rýchlej skaze;
7.1.4. dodávka zapečateného tovaru, ktorý sa nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorý kupujúci neotvoril;
7.1.5. dodávka tovaru, ktorý bol použitý zo strany kupujúceho alebo ktorý je poškodený vinou kupujúceho.

8.POLITIKA SÚKROMIA

8.1. Všetky informácie, ktoré poskytol kupujúci / predávajúci / zákazník ostávajú vo vlastníctve predávajúceho.
8.2. Kupujúci / zákazník nebude vydávať žiadne vyhlásenia pre verejnosť, propagácie, tlačové správy alebo iným spôsobom odhaliť tretej strane informácie o objednávke bez predošlého písomného súhlasu predávajúceho.
8.3. Odovzdávaním informácií alebo materiálov prostredníctvom tejto webovej stránke, a neodvolateľne ponúka predávajúcemu neobmedzený prístup, právo používať, rozmnožovať, zobrazovať, meniť, prenášať a preposielať tie materiály a informácie. Takisto súhlasíte s tým, že predávajúci môže nehatene používať, pre vlastné záujmy, tieto idey, koncepty, technické vedomosti alebo techniky, ktoré posielate prostredníctvom webovej stránke. Firma "DES" nebude mať záväzky vzťahujúce sa na dôvernosť poslaných informácií, ak ak nie je inakšie označené podľa zákona v tejto súvislosti.
8.4. Vložením do databázy firmy "DES", zákazník / kupujúci udeľuje súhlas, v rámci zákona, že ho môžu kontaktovať tretie osoby, partneri firmy "DES": poskytovatelia marketingových služieb, ostatní poskytovatelia služieb; štátne agentúry, vládne alebo poistné združenia, keď konkrétny zákon to umožňuje; iné firmy, s ktorými firma "DES" môže rozviť spoločný program pre tendre na tovar a / alebo služby, atď.

9.INZERCIA

9.1.Bulletiny firmy "DES" sa posielajú prostredníctvom špecializovaných partnerov povolených zo strany firmy "DES". Preto je dôvernosť a bezpečnosť zaručená.
9.2. Keď zákazník zaregistruje konto, on má možnosť vyjadriť svoj súhlas s príjemom bulletinu. Opcia o súhlase, ktorý udeľuje zákazník sa môže meniť v každom momente tak, že bude kontaktovať firmu "DES" v tejto súvislosti.
9.3. Zákazník alebo spotrebiteľ môže v každom momente zrušiť príjem bulletinu pomocou osobitného linku alebo telefonicky na ktorékoľvek telefónne číslo z bulletinu;
9.4. Zrušenie prijímania bulletinu spôsobuje stiahnutie povolenia, ktoré je dané týmto dokumentom.

10.FAKTURÁCIA – PLATBA

10.1.Komerčné ceny zobrazené na webovej stránkewww.despotstills.eu sú vrátane DPH v súlade so zákonnými predpismi.
10.2. Cena, spôsob platby a platobná lehota sú naznačené v každej objednávke. Predávajúci kupujúcemu vydá faktúru na dodaný tovar a služby. Povinnosťou kupu
júceho je poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade so zákonnými predpismi.Platobné podmienkyU objednávok, tam je možnosť vopred alebo na dobierku.spôsob platbyplatby kreditnou kartouKreditné karty on-line osobné alebo firemné, v úplnom bezpečí. Akceptuje kreditné karty boli vydané VISA (Classic a elektronické) a MasterCard (vrátane Maestro, ak máte kód VV2 / CVC2). Online platba procesor: Platforma ponúka ROMCARD. Žiadne dodatočné administratívne náklady na transakciu.Na dokončenie transakcie, potrebné informácie uzavrela platforme autorizácie platieb transakcie. pre spracovanie dát kariet prebieha výhradne prostredníctvom platobnej platformy. Kotol DES usilovať o všetky dáta uložené na karte.podľa odhadovPo obdržaní objednávky budete kontaktovaný našimi operátormi, ktorí budú vyfakturované. Termíny definované v odhadoch nákladov súvisiacich s poskytovaním iba na dobu platnosti rovnaké.-S Elektronický bankovým prevodom na náš účet prúdu.-s vklad hotovosti poukaz v banke.-s mailová vklad hotovosti na každej pošte v Rumunsku.-platba Použitie platobnej platformu pre online PayPal.
10.3. Predávajúci zobrazí príslušné faktúry, ktoré obsahujú tovar a / alebo služby, ktoré predáva firma "DES", okrem na tovar a / alebo služby, ktoré predávajú partneri firmy "DES", a iné platby vzťahujúce sa na objednávku v elektronickej podobe pridávaním účtu do konta alebo mejlu kupujúceho, na mejl, ktorý kupujúci uviedol vo svojom konte, alebo na papieri, s dodávkou predmetu nákupu.
10.4. Kvôli presnej komunikácii vzťahujúcej sa na faktúru, kupujúceho priebežnými záväzkami sú vykonať aktualizáciu existujúceho konta vždy keď sa niektorý údaj z jeho konta a prístupné informácie a dokumenty sa vzťahujú na každú objednávku.
10.5. Takto komunikácia kupujúceho, pristupovaním ku kontu, bude zahŕňať evidenciu faktúr, ktoré vydala firma "DES" a môže uložiť a archivovať ich stav v každom momente a spôsobom, ktorým bude chcieť.
10.6.Zaslaním objednávky, kupujúci súhlasí s príjmom faktúr v elektronickej podobe tak, že ich firma "DES" pridá do konta, alebo elektronickou poštou na adresu uvedenú v konte.
10.7. Ak táto informácia nie je k dispozícii viac ako (štyridsaťosem) hodín na konte, prosíme, aby ste nám o tom informovali mejlom na:info@despotstills.eu
10.8 K údajom o platbe platobnou kartou zo strany zákazníka / používateľa / kupujúceho sa nebude často pristupovať. Nezachová ich firma "DES" ani centrum pre procesovanie platieb, ktorý je integrovaný do webovej stránky, ale inštitúcia pre licenciované transakcie alebo iný oprávnený organ, ktorý poskytuje služby uchovávania údajov o identifikačných kartách, o identite ktorých zákazník / používateľ / kupujúci bude informovaný pred zadaním údajov.Osoba oprávnená na poskytnutie služieb skladovania kariet je ROMCARD, firma, ktorá je zariadená a obchoduje podľa zákona Rumunska, so sídlom na Ulici Vasile Milea 2H, sektor 6,061344, Bukurešť.
10.9 V niektorých prípadoch, aby sa zachovala bezpečnosť transakcií, pri registrácii objednávky sa od kupujúceho bude žiadať, aby povolil platbu opakovaným zadaním svojho hesla konta alebo použitím odtlačku prsta na mobilných termináloch, ktoré poskytujú takúto možnosť.
10.10 Z bezpečnostných dôvodov, zákazníkovi / používateľovi / kupujúcemu sa radí nezostať prihlásený na webovej stránke a vyhýbať sa zmene automatických opcií prihlasovania na mobilných zariadeniach. Odhalenie prístupového hesla konta nie je povolené a odporúča sa používanie silných hesiel (napr.: aby obsahovali aspoň osem znakov, vrátane veľkého písmena, malého písmena, čísla a osobitných znakov).

11.DODÁVKA TOVARU

11.1. Predajca sa zaväzuje dodať tovar spotrebiteľovi / kupujúcemu.
11.2. Predajca zabezpečí správne balenie tovaru a zabezpečenie prenosu dokumentov.
11.3. Predajca dodá tovar a služby len v krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie.Dodávka sa určuje podľa kategórie a veľkosti produktu a krajiny dodania na základe štandardných dopravných sadzieb zobrazených na stránkach počas procesu zadávania objednávky na webovú stránku.
11.4. Spôsob dodania: Pre veľké balíky prostredníctvom prepravného systému paletovaného tovaru a / alebo.
11.5. Dodacie lehoty: Max. 15 dní, ak je výrobok k dispozícii na sklade. Max. 30 dní, ak výrobok nie je k dispozícii na sklade.Pre špeciálne objednávky po vzájomnej dohode s klientom.

12.ZÁRUKY

12.1. Všetok tovar, ktorý predáva firma "DES", okrem znovu zapečateného tovaru, má výhodu záruky v súlade s platným zákonom a kreátorom hospodárskej politiky. Tovar je nový (okrem znovu zapečateného tovaru) v originálnej ambaláži a pochádza z prameňov, ktoré povolil výrobca.
12.2. V prípade tovaru, ktorý predáva a dodáva firma "DES", osvedčenia o záruke vydáva priamo výrobca tam, kde má sieť národnej služby. Ak sa osvedčeniami o záruke poskytuje služba “vyzdvihnutie a vrátenie”, to znamená, že sa tovar vyzdvihuje a dodáva bezplatne.
12.3. V prípade tovaru, ktorý firma "DES" predáva a dodáva prostredníctvom svojich partnerov, kupujúci za každú dodávku tovaru dostane osvedčenie o záruke s podrobnosťami, ktoré poskytuje servisné stredisko na opravu v záručnej lehote. Záruku na tovar, ktorý je zakúpený prostredníctvom partnerov vydáva oprávnený servis, spomenutý v záruke.
12.4. Kvôli presnej komunikácie vzťahujúce sa na osvedčenie o záruke na tovar z objednávky, kupujúceho priebežnými záväzkami sú vykonať aktualizáciu existujúceho konta vždy keď sa niektorý údaj z jeho konta a prístupné informácie a dokumenty vzťahujú na každú objednávku.Takým spôsobom komunikácie alebo prístupom webovej stránkewww.despotstills.eu kupujúci bude viesť evidenciu o osvedčeniach o záruke, ktoré vydáva firma "DES" a môže uložiť a archivovať ich stav v každej chvíli a to spôsobom, akým bude chcieť.Ak táto informácie nie je k dispozícii viac ako 48 (štyridsať osem) hodín na konte, prosíme, aby ste nás o tom informovali mailom na:info@despotstills.eu
12.5. Ak osvedčenia o záruke vydali výrobcovia, tovar s nedostatkami sa musí v záručnej lehote ukázať priamo v najbližšom servisnom centre spomenutom v osvedčení. Oprávnený výrobca preberie na seba všetky záväzky, týkajúce sa vyriešenia záruky.Nedostatok na tovare z osvedčenia o záruke je nutné oznámiť do 48 (štyridsať osem) hodín od prevzatia tovaru na adresuinfo@despotstills.euVšetky neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy.
12.6. Na opätovne zapečatený tovar, záruku vydáva firma firma"DES". Dĺžka záruky sa môže líšiť od dĺžky záruky na rovnaký tovar opätovne zapečatený. Záručná lehota je uvedená v osvedčení o záruke pre každú osobitne zapečatenú položku zvlášť. Podmienky používania, zaobchádzania a transportu zapečateného tovaru zodpovedajú tým podmienkam pre výrobky, ktoré sú zapečatené a používajú rovnaké služby, pokiaľ nie je na stránke výrobku uvedené inak.

13.PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo bude prevedené pri dodaní, až potom ako kupujúci zaplatí na lokácii uvedenej v objednávke (znamená dodávka – podpis prijatia transportného dokumentu, ktorý zabezpečuje kuriér alebo podpis prijímacej faktúry za dodávku, ktorú vykoná personál predávajúceho).

14.NÁHRADA ŠKODY

Predávajúci nemôže byť zodpovedný za škody ktoréhokoľvek druhu, ktoré kupujúci alebo tretia osoba môžu utrpieť následkom predávajúceho vykonávania ktorejkoľvek povinnosti z objednávky ani za škody, ktoré nastanú následkom používania tovaru alebo služieb po dodávke, a najmä nie za stratu.Registráciou a použitím konta spotrebiteľ / používateľ / kupujúci preberá zodpovednosť za udržiavanie dôvernosti konta (používateľské meno a heslo) a za riadenie prístupu používateľskému kontu a v miere povolenej zákonom, zodpovedný je za aktivity, ktoré sa vykonávajú takýmto spôsobom.Registráciou konta a / alebo používaním obsahu a / alebo zadaním objednávok, zákazník / používateľ / kupujúci výslovne a neodvolateľne akceptuje podmienky a ustanovenia poslednej aktualizovanej verzie webovej stránky ako aj dodatočné zmeny v podmenkách a ustanoveniach, ktoré nastanú a ktoré sú na stránke oznámené.Firma "DES" môže v každej chvíli meniť podmienky a ustanovenia na webovej stránke, na rozdiel od spotrebiteľov, používateľov / kupujúcich od dátumu posielania reakcií na webovú stránku. Akceptovanie podmienok a ustanovení webovej stránky možno potvrdiť zvolením príslušných políčok na označenie na webovej stránke / zadaním objednávky písomne alebo telefonicky / on-line platbou / príjmom tovaru pri dodávke.

15.REGISTRÁCIA KOMENTÁROV, OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Používateľ / zákazníci / spotrebitelia môžu odovzdať komentáre, otázky a odpovede v časti "používateľské otázky a odpovede" a "komentáre". Odovzdané informácie môžu byť pozitívne a negatívne, a budú sa vzťahovať na charakteristiky a použitie výrobku alebo služby.Keď zaregistrujete určitý komentár / otázku / odpoveď na webovej stránke, používatelia / spotrebitelia / kupujúci dajú predávajúcemu nevýlučné, stále, teritoriálne neobmedzené právo používať, rozmnožovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať a prezentovať ten obsah.Po registrácii komentára / otázky / odpovede v týchto častiach, každý používateľ / zákazníci / spotrebitelia je povinný rešpektovať nasledujúce predpisy:- odvolávať sa len na charakteristiky a / alebo použitie konkrétneho výrobku alebo služby, vyhýbajúc sa informáciám, ktoré môžu zmeniť (ceny a ponuky) alebo informáciám vzťahujúcim sa na kontrolu spôsobu prezentovania výrobku;- používať len rumunský jazyk. Povolené sú slová alebo výrazy ktoré, hoci nie sú z rumunského jazyka, majú široké uplatnenie vo všetkých prostrediach na teréne;- používať vyhovujúci neznepokojujúci slovník, bez použitia slov, ktoré by mohli uraziť alebo ublížiť iného používateľa / zákazníkov/ kupujúcich;- zabezpečiť príslušnú kategorizáciu takého obsahu, ktorý je zobrazený na webovej stránke: všetky otázky budú pridané do časti "používateľské otázky a odpovede“, každý používateľ bude pridaný do "komentárov";- zabezpečiť, aby informácia, ktorú podáva bola realistická, správna, bez klamstiev a v súlade s platnými zákonmi, rešpektujúc takto práva iných osôb, vrátane autorského práva, obchodnej pečiatky, licencie a ostatných vlastníckych práv, publicity alebo súkromia;- používať túto výhodu len s cieľom oznámiť alebo dostať ďalšie informácie o určitom výrobku alebo službe z webovej stránky, bez uvádzania iných firiem propagujúcich nákup a predaj výrobkov a služieb;- neposkytovať ani nevyžadovať, žiadnym spôsobom a v žiadnej miere, osobné údaje (údaje o kontakte, informácie o dodávke alebo o adrese trvalého bydliska, telefónne čísla, e-mail adresy, mená a / alebo priezviská atď.) ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli prispieť k odhaleniu osobných údajov;- neposkytovať informácie a / alebo podrobnosti o URL linkoch z iných nákupných zoznamov, ktoré vykonávajú rovnakú komerčnú činnosť ako predávajúci;- nepokúšať sa neférovo manipulovať službami, ktoré ponúka predávajúci ani neposielať komentáre / otázky / odpovede, ktorých obsah má povahu reklamného materiálu;- používať komentár / otázku / odpoveď ako prostriedok na komunikáciu s predávajúcim. V tom zmysle sa budú používať predávajúceho údaje o kontakte registrované na webovej stránke.Okrem reálneho hodnotenia kritiky pri registrácii používateľov, používateľ / spotrebiteľ / kupujúci pridá aj zodpovedajúce poradie výrobkov a služieb podľa hodnoty. Komentáre spolu so zodpovedajúcim hodnotením na webovej stránke bude vplývať na všeobecne hodnotenie výrobkov alebo služieb pod číslom, ktoré sa ukazuje v zátvorkách vedľa ich nadpisu.Používatelia / spotrebitelia / kupujúci registrujúci komentáre a pridávajúci fotografie alebo video snímky by mali rešpektovať nasledujúce predpisy:- aby pridané dokumenty obsahovali fotografie a / alebo video snímky vzťahujúce sa na váš výrobok alebo službu, o ktorej používateľ píše, garantujúc, že pridané dokumenty rešpektujú autorské práva;- aby pridané dokumenty neobsahovali násilie, obsah pre dospelých, licenciovaný slovník alebo iný obsah urážajúci osobnosť / skupinu na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, hendikepu, pohlavia, veku, veteránskeho statusu, sexuálnej alebo politickej orientácie;- aby pridané dokumenty neobsahovali informácia o iných ľuďoch;- aby pridané dokumenty neosahovali URL linky ani priesvitky webových stránok, ktoré vykonávajú rovnakú komerčnú činnosť ako predávajúci.Keď komentár / otázka alebo odpoveď používateľa / zákazníka / kupujúceho dostane signál, že má neprimeraný obsah len zo subjektívneho aspektu, predávajúci bude pozorne skontrolovať obsah, aby zistil, či porušuje podmienky a ustanovenia webovej stránky. Pridané texty, fotografie alebo video snímky sa vymažú z webovej stránky až potom, ako ich predávajúci skontroluje.Ak predávajúci identifikuje opätovne porušenie podmienok a ustanovení, on si vyhrádza právo zrušiť možnosť používateľom / zákazníkom / kupujúcim pridávať komentáre / otázky alebo odpovede v časti "spotrebiteľské otázky a odpovede" a "komentáre".Na reklamácie a pohľadávky ohľadom kúpeného tovaru a / alebo služby, kupujúci majú k dispozícii reklamačné formuláre na webovej stránke:www.despotstills.euReklamačná lehota alebo odvolávanie na prameň je 30 kalendárnych dní od prijatia.

16. VYŠŠIA SILA

16.1. Žiadna zmluvná strana nebude mať záväzok ak nesplní svoje zmluvné záväzky, ak k takému nesplneniu záväzkov načas a / alebo predpísane v celku alebo čiastočne, prišlo dôsledkom vyššej sily. Vyššia sila je nepredvídaná, mimo kontroly zmluvných strán a nedá sa jej vyhnúť.
16.2. Ak počas pätnástich (15) dní efekt vyššej sily neprestane, každá strana bude mať právo informovať druhú stranu o porušení zmluvy bez možnosti, aby ktorákoľvek strana uplatnila nárok na náhradu škody.
17.PRÍSLUŠNÝ SÚDJURISDIKCIATáto zmluva podlieha zákonom Rumunska. Všetky spory medzi firmou "DES" a zákazníkov / spotrebiteľov sa budú riešiť dohodou alebo, ak to nebude možné, spory bude riešiť príslušný súd v Rumunsku, obec Temešvár.
2. Spracovanie osobných údajovS.C. BOILER DES d.o.o. zaregistrované je v Registri pre spracovanie osobných údajov pod číslom ___________.V súlade so Zákonom č. 677/2001 o ochrane jednotlivcov v zmysle spracovania osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, so zmenami a doplnkami, firma "DES" je povinná bezpečne a výlučne za naznačeným účelom spravovať osobné údaje, ktoré vy o sebe poskytujete.Účelom zbierania údajov je informovať používateľov / spotrebiteľov / kupujúcich o stave ich konta zo strany des-cazane.ro, informovať používateľov / zákazníkov o stave objednávok, hodnotiť výrobkov a služieb, komerčné činnosti, propagácia výrobkov a služieb, marketing, inzercia, médiá, administrácia, rozvoj, výskum trhu, štatistika, sledovanie a dozor predaja a spotrebiteľské správanie.Zápisom vašich údajov do formulára na registráciu konta a / alebo objednávky, vyhlasujete, že nepodmienečne akceptujete, aby vaše osobné údaje boli pridané do databázy firmy "DES", zaregistrované v registri pre spracovanie osobných údajov pod číslom ____________- a že výslovne a neodvolateľne akceptujete, aby sa tieto osobné údaje uložili, používali a spracovávali teritoriálne neobmedzene a / alebo dočasne zo strany firmy "DES", pobočiek a ich spolupracovníkov na rozvoji a / alebo vykonávaní činnosti akým sú: bez obmedzení, komerčné aktivity, propagácia výrobkov a služieb, marketing, inzercia, médiá, administrácia, rozvoj, výskum trhu, štatistika, sledovanie a dozor predaja a spotrebiteľské správanie. Takisto výslovne a neodvolateľne akceptujete, že tie osobné údaje firma "DES" môže prehodiť / preniesť na pobočky a iné / ostatné osoby v krajine a zahraničí.Po prečítaní týchto podmienok a ustanoveniach, ste zoznámení, že sa vám garantujú práva podľa zákona, najmä právo na informácie, prístup k údajom, právo na intervenciu, právo na opozíciu, právo nepodliehať individuálnemu rozhodnutiu, právo na súdny proces v prípade porušenia práva kupujúceho podľa zákona č. 677/2001 o ochrane jednotlivca ohľadom spracovania osobných údajov a voľného pohybu takých údajov. Takisto mate právo vzoprieť sa spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať o ich úplné alebo čiastočné vymazanie.Na základe písaného, datovaného a podpísaného, zaslaného mailuinfo@despotstills.eumôžete možete pokojne uskutočniť nasledujúce práva:- raz za rok, potvrdiť, či sú alebo nie sú spracované osobné údaje;- brániť prenosu údajov;- vzoprieť sa spracovaniu údajov z opodstatnených dôvodov ohľadom ich konkrétneho stavu- vymazať údaje, okrem ak nie je požadované zákonom.Na základe písaného, datovaného a podpísaného, zaslatého mailu na:info@despotstills.eumôžete uskutočniť právo na údaje, ako bude potrebné:

16.7.1. opravu, aktualizovanie, zablokovanie alebo vymazanie údajov, ktorých spracovanie nie je v súlade so zákonom č. 677/2001 o ochrane jednotlivca ohľadom spracovania osobných údajov a voľného pohybovania tých údajov, najmä neúplných alebo nesprávnych údajov;

16.7.2. konvertovať na anonymné údaje, ktorých spracovanie nie je v súlade so zákonom č. 677/2001 o ochrane jednotlivca ohľadom spracovania osobných údajov a voľného pohybovania tých údajov;

16.7.3. informovanie tretej strany ktorej sú údaje odhalené, okrem ak sa to preukáže ako nemožné alebo vyžaduje neproporčnú námahu voči zákonnému záujmu, ktorý môže byť porušený.Firma "DES" môže informovať používateľov / zákazníkov prostredníctvom týždenného bulletinu o aktuálnych ponukách, môže posielať pohľadnice, darovať kupóny a posielať iné špeciálne správy.Firma "DES" nemá zložku pre nevyžiadanú poštu. Každý používateľ / spotrebiteľ výslovne dal svoju mailovú adresu na webovej stránke website des-cazane.ro a môže ju vymazať z našej databázy.Informácie, ktoré poskytnete pre účely pre ktoré ste ju zabezpečili, pre spracovanie, podporu a hodnotenie našich služieb a pre zábranu porušenia bezpečnosti, zákona a zmluvných podmienok.Takisto, firma "DES" môže poskytnúť vaše osobné údaje iným firmám s ktorými je v partnerstve, ale len ak sa ony zaviazali rešpektovať dôvernosť, čím je zaručené, že údaje budú bezpečne chránené a že je ustanovenie o osobných údajoch požadované zákonom, pre nasledujúcich: poskytovateľov marketinogových služieb, kuriérske služby, služby platenia / bankovníctva, telemarketingové a iné služby, iné firmy, s ktorými možno rozvijeme spoločné program, ktoré sa ponúkajú obchodovať s našimi výrobkami a službami, poistiteľov.Vaše osobné údaje sa môžu poskytnúť úradu štátneho zástupcu, polícii, súdom a iným štátnym orgánom podľa a v rámci zákona, ako bolo výslovne uvedené v odpovedi na udania.

3. Model odstúpenia zo zmluvy na základe Súrneho uznesenia č. 6025/2016 o spotrebiteľských právach v zmluvách s odborníkmi a zmenou a doplnkom určitých aktov (publikované v úradnom vestníku, časť I., č. 427 zo dňa 11.06.2014)

Vážení spotrebitelia, vyplňte a vráťte tento formulár len vtedy, ak žiadate o odstúpenie od zmluvy.

- pre [tu napísať mena, adresu posielania mailu, ak je to potrebné, telefónne číslo, číslo faksimile a e-mail adresu odborníka]

- Ja / (*) týmtoodstupujem z mojej / našej (*) zmluve o predajinasledujúceho tovaru (*) / poskytovaní nasledujúcich služieb (*)

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

- Názov spotrebiteľa- Adresa spotrebiteľa

- Podpis spotrebiteľa (len ak je tento formulár na papieri)

- Dátum(*) Vymazať, kde je to potrebné.

Dôležité informácie o spotrebiteľskom práve na odstúpenie, na základe Súrneho uznesenia č. 6025/2016 o spotrebiteľských právach v zmluvách s odborníkmi a zmenou a doplnkom určitých aktov (publikované v úradnom vestníku, časť I., č. 427 zo dňa 11.06.2014)Informácie o spotrebiteľovi:Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvádzania akýchkoľvek dôvodov do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie vyprší po 14 dňoch:- od dátumu, keď vy pridáte alebo tretia osoba, a aby nebol dopravca, s vašim súhlasom. Fyzické vlastníctvo nad tovarom (v prípade predaja)alebo- od dňa keď ste vy pridáte alebo tretia osoba, a aby nebol dopravca, s vašim súhlasom. Fyzické vlastníctvo nad tovarom(v prípade zmluvy pre viaceré výrobky ktoré objednal spotrebiteľ v jednej objednávke alebo dodané oddelene)alebo- od dňa keď ste vy alebo tretia osoba. a aby nebol dopravca, s vašim súhlasom. Fyzické vlastníctvo poslednej dávky alebo posledného kamiónu (v zmluve o dodávke výrobku ktorý sa skladá z viacerých dávok alebo kusov)alebo-od dňa keď ste vy alebo tretia osoba, a aby nebol dopravca, s vašim súhlasom. Fyzické vlastníctvo nad prvým výrobkom(v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru počas určitého obdobia)Aby ste uskutočnili právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad poštovým listom, faksimile alebo e-mailom.Na ten účel môžete použiť priložený vzor odstúpenia od zmluvy; ale nie je nutné použiť ho. Môžete vyplniť a odoslať elektronicky na našu webovú stránku [www.despotstills.eu] tlačivo o odstúpení alebo nejaké iné neodvolateľné vyhlásenie. Ak používate túto možnosť, budeme Vás ihneď informovať, na trvalom nosiči, napríklad potvrdíme e-mailom prijatie odstúpenia od zmluvy.Aby sme mohli dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí zaslať vyhlásenie o uplatňovaní práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.Ak odstúpite , uhradíme každú sumu prijatú od vás, s výnimkou nákladov doručenia a preberania štandardných produktov, ktoré ponúkame (na základe prepravných taríf, ktoré zodpovedajú tovaru v súvislosti s doručením vášho výrobku). Poplatok znížený z celkovej sumy zaplateného výrobku bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. My vykonáme úhradu použitím rovnakého spôsobu platby, ako ten, ktorý bol použitý na prvotnú transakciu, jedine ak výslovne neprijmete preplatenie iným spôsobom; V každom prípade vám nebudú účtované poplatky, ktoré sú výsledkom takéhoto preplatenia.Ja nižšie podpísaná Ramona Szilagyi, oprávnená prekladateľka, s s číslom oprávnenia 3423/2000 vydaného Ministerstvom spravodlivosti potvrdzujem súlad prekladu do angličtiny s textom dokumentu v rumunskom jazyku, ktorý mi bol daný na preklad.obsah každého e-mailu predávajúceho odoslaného kupujúcemu prostredníctvom elektronického a / alebo iného dostupného komunikačného prostriedku;

 • všetky informácie, ktoré boli oznámené akýmkoľvek spôsobom zo strany zamestnanca predávajúceho / zamestnanca kupujúceho na základe informácií o kontakte, ktoré on uviedol alebo neuviedol;

 • informácie o tovare a / alebo službách a / alebo tarifách predávajúceho počas určitého obdobia;

 • informácie o tovare a / alebo službách a / alebo tarifách tretej strany, s ktorou predávajúci má uzavreté zmluvy o partnerstve na určitú dobu;

 • údaje o predávajúcom alebo iné jeho privilegované údaje.